• Türkçe
 • English
 • Deutsch

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MESLEKİ İŞYERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Öğrencilerin dördüncü yarıyılda alacakları “Mesleki İş Yeri Uygulama” (MIU olarak anılacaktır) kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim, iş sağlığı ve güvenlik sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek 0kulu Müdürlüğünün izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu örgün öğretim öğrencilerinin Meslek Yüksek Okulunca uygun bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki kamu veya özel sektöre ait işyerlerinde yapacakları “Mesleki İş Yeri Uygulamalar” ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulama eğitimlerinin başlama, yürütme ve sonuçlandırılmasına ilişkin esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 23 ve 24. maddeleri, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun 4. maddesi ve 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 87/e maddesi ile “Yeditepe Üniversitesi Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

 1. Meslek Yüksekokulu Müdürü: Meslek Yüksek Okulunun en üst düzey yetkilisini,
 2. İşyeri: Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, “Mesleki İş Yeri Uygulamaları” dersi altında pekiştirmek üzere mesleki işyeri uygulaması yaptıkları kamu/özel kurum ve kuruluşlarını,
 3. Mesleki İş Yeri Uygulamalar Kurulu: Mesleki İş Yeri Uygulama esnasında karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünce oluşturulan kuruldur.
 4. Program MIU Koordinatörü: Program Başkanının önerisiyle Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünce görevlendirilen, Mesleki İş Yeri Uygulaması yapılacak işletmelerde çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile görevli öğretim elemanlarını,
 5. Mesleki İş Yeri Eğitim Sorumlusu: İş Yeri Uygulaması yapılan işyerinde mesleki eğitimi bilen ve uygulayan, işyeri yöneticisinin belirleyeceği sorumluyu,
 6. Mesleki İş Yeri Uygulaması: Belirli mesleklere yönelik öğrencilere verilen bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını, iş ortamında uygulamalı olarak yaptırmak amacıyla öğrencilerin öğretim planında alması gereken yetkinlikler ve kazanımlar,
 7. MIU Uygulama Raporu: Bu yönergede belirtilen esaslara göre ve Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimi süresince yapılan iş ve işlemleri kapsayacak biçimde ilgili öğrenci tarafından yazılan raporu ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Görevler

MADDE 5- (1) Program MIU Koordinatörü ’nün yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitiminin aksamadan yürütülmesini sağlamak.
 2. Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitiminin yapılacağı işyeri ile gerekli resmi yazışmaları yapmak.
 3. Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitim çalışmalarının yürütülmesini denetlemek.
 4. Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimi süresince öğretim elemanları, işyeri yetkilisi ve öğrencilerden gelen sorunların değerlendirilmesi için Mesleki İş Yeri Uygulamalar Kurulunu toplamak.
 5. İşyerlerinden alacağı devam çizelgesi, değerlendirme formu ve öğrencinin hazırlayacağı uygulama raporunu da dikkate alarak, başarı notunu belirlemek

(2) Mesleki İşyerinin Uygulama Sorumlusunun yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Uygulamanın yapıldığı ülkedeki geçerli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun tedbirleri almak.

b) Yemek, iş elbisesi, KKD, işyerinde gerekli diğer donanım temin etmek ve işyerine ulaşım konusunda destek sağlamak.

c) Öğrencilere karşı, Madde 3’te belirtilen kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

d) Mesleki uygulama ve mesleki eğitim sürecinde İş Yeri Eğitim Sorumlusunu belirlemek.

(3) Mesleki İşyeri Eğitim Sorumlusunun yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimini alan öğrencilere iş yerlerinde yapılan uygulamalarla ilgili görevler vermek, bunların nasıl yapılacağını göstermek ve denetlemek.

b) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimi alan öğrencilerin devamlılığını izlemek, mazeret izinlerini değerlendirmek ve devam çizelgesine işlemek.

c) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimi ile ilgili sorunlarda Program MIU Koordinatörüne bilgi vermek.

d) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimi sonunda değerlendirme formunu devam çizelgesi ile birlikte Mesleki İş Yeri Uygulamaları sorumlusuna teslim etmek.

e) Öğrencilere yıl içi uygulama süresi dışında fazla mesai yaptırılamaz, MIU alanı dışında çalıştırılamaz.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki İş Yeri Uygulamaları “Esasları, Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

Mesleki İş Yeri Uygulamaları Eğitiminin Süresi ve Dönemi

MADDE 6- (1) Dönem içinde yapılan mesleki uygulama ve mesleki eğitim, akademik takvime uygun olarak 4. yarıyıl süresince ara sınav, genel sınav ve bütünleme haftaları hariç en az 12 hafta ve ders programına uygun olarak gerçekleşmelidir.

(2) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimi kapsamında kurumlarla ilgili yazışmalar bir önceki yarıyıl içerisinde yapılır ve ders kayıt haftası uygulama listeleri düzenlenip öğrencilere duyurulur.

(3) Mesleki İş Yeri Uygulamaları esasları Mesleki İş Yeri Uygulamaları Kurulu tarafından belirlenir.

Devam Zorunluluğu

MADDE 7- (1) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimine düzenli olarak devamlılık zorunlu olup minimum %90 olmalıdır.  Mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenci Mesleki İş Yeri Uygulamalarından başarısız sayılacaktır.

Mesleki İş Yeri Uygulamaları Yerleri

MADDE 8- (1) Öğrenciler Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimlerini, Program MIU Koordinatörü ve/veya Program Başkanlarının teklifi doğrultusunda Meslek Yüksek Okul Müdürlüğünün oluru ile belirlenen işyerleri ve kurumlarda yaparlar.

Mesleki İş Yeri Uygulamaları Eğitimi Yapabilme Şartları

MADDE 9- (1) Öğrencilerin Mesleki İş Yeri Uygulamaları yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir;

 1. Öğrencinin başvuru formunu doldurması
 2. Öğrencinin önceki yarıyıllardan (Sömestre) dersleri kalmış ise Mesleki işyeri uygulamasına engel olmayacak şekilde olmalıdır. Bu durumdaki öğrenciler Program MIU Koordinatörü ile görüşerek onay almalıdır.
  • Alttan dersi olup MIU’ya katılmak isteyen öğrencinin talebi ile MIU Koordinatörü konuyu MIU Kurulu’na ileterek değerlendirilir.
 3. Yurtdışında MIU yapılacak ise ilgili kurum/firmanın talep edeceği not ortalaması ve yabancı dil notuna sahip olmalıdır. (Şayet sınav veya kanıt belge istenir ise bu koşul sağlanmalıdır.)
 4. Program bazlı olarak MIU Kriterleri AUT (Otomotiv Teknolojileri) , IAT (Internet ve Ağ Teknolojileri), ELT (Elektronik Teknolojileri), MEC (Mekatronik) ekli şekilde belirlenmiştir.

Bu koşulları sağlayamamış öğrenciler Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimine gidemezler.

Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitim protokolü ile MIU eğitimine Türkiye’deki işletmelerde devam eden öğrencilerin sigorta primleri SGK hükümlerine göre Yeditepe Üniversitesi tarafından ödenir.

Yurtdışındaki işletmelerde MIU yapacak öğrencilerin Sosyal Güvenlik ile ilgili yükümlülükleri işveren firma tarafından bulunduğu ülkenin yasal yönetmeliklere uygun gerçekleştirilmelidir.

Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimi alan öğrenciler;

a) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimini yaptıkları yerde kendilerine verilen görevleri yaparlar.

b) Öğrenciler uygulama ve eğitim yaptıkları süre içerisinde, iş yerinde uygulanan mevzuata, çalışma, disiplin, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

c) Eğitimleriyle ilgili her türlü mazeret ve isteklerini İşyeri Uygulamaları Eğitim Sorumlusu ile Program MIU   Koordinatörü ’ne bildirirler.

d) İş Yeri Uygulama yerlerini işyeri eğitim sorumlusu ve Program MIU Koordinatörü onayı olmaksızın değiştiremezler.

e) Kullandıkları her türlü araç ve gereci özenle kullanmak zorundadırlar. Aksine hareket etmeleri halinde doğabilecek kaza ve zararlardan şahsen sorumlu tutulurlar.

f) Mesleki İş Yeri Uygulamaları yerlerinden ayrılmalarını gerektirecek zorunlu hallerde, Mesleki İş Yeri Uygulamaları Eğitim Sorumlusundan izin almak zorundadırlar.

g) Mazeretsiz olarak Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimine devam etmeyenler İş Yeri Uygulamaları dersinden başarısız sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler, İş Yeri Uygulamaları dersinin tekrarını Türkiye’de belirlenecek işyerinde almak zorundadırlar.

h) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimi süresince sendikal faaliyetlere katılamazlar.

i) Mesleki İş Yeri Uygulamaları yerinde yaptıkları çalışmalarını uygulama raporu haline getirip Program MIU Koordinatörü ‘ne teslim etmek zorundadırlar.

j) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin uygulama günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz. Öğrenciler, Program MIU Koordinatörü ‘nün uygun gördüğü telafi çalışmasını yapar.

k) Öğrenciler uygulamaya gitmeden önce yapacağı çalışmaları Mesleki İşyeri Eğitim Sorumlusu ve Program MIU   Koordinatörü ‘ne kontrol ettirmekle yükümlüdür.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme

MADDE 11- (1) Mesleki İş Yeri Uygulamaları eğitimi süresince öğrencilerin takip ve denetimi, İş Yeri Uygulamasının amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi ve daha fazla yararlanılabilmesi açısından grup olarak da belirlenebilir.

(2) Mesleki İş Yeri Uygulamaları dersinin değerlendirme notu, İşyeri ve Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen İş Yeri Uygulamaları Değerlendirme Formu doğrultusunda, İşyeri Eğitim Sorumlusu ve Program MIU   Koordinatörü tarafından genel sınav notu olarak belirlenir. İş Yeri Uygulamaları dersinden başarılı olmak için Yeditepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşullar geçerli olacaktır.

“Mesleki İş Yeri Uygulamaları” dersinin başarı notunun belirlenmesinde aşağıdaki oranlar kullanılır:

a) Program MIU Koordinatörü değerlendirmesi %40

b) İşyeri Eğitim Sorumlusunun değerlendirmesi %60

(3) Mesleki İş Yeri Uygulamaları dersinin değerlendirilmesi genel sınav notu olarak Program MIU Koordinatörü tarafından yapılır. Mesleki İş Yeri Uygulamaları dersinden başarılı olmak için Yeditepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki “Mezuniyet başarı notu” nun sağlanması gerekir.

(4) “Mesleki İş Yeri Uygulamaları” derslerinden başarısız olan öğrenciler, Mesleki İş Yeri Uygulamaları dersinin tekrarını Türkiye’de belirlenecek işyerinde almak zorundadırlar.

Sonuçlara İtiraz

MADDE 12- (1) Değerlendirme sonuçlarına itirazlarda “Yeditepe Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürütme ve yürürlük

Yürürlük

MADDE 13.

Bu esasların hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yürütür.

Madde 14. Mesleki İş Yeri Uygulamaları müddetince ve değerlendirmesi sırasında yaşanan, ihtilafların Program MIU   Koordinatörü tarafından çözülememesi durumunda Mesleki İş Yeri Uygulamalar Kurulu ele alır. İhtilafın devam etmesi durumunda nihai karar merci Meslek Yüksekokulu Kurulu’dur.

Madde 15. Bu Esaslar, Meslek Yüksekokulu Kurulu’nun … tarih ve … sayılı toplantısında alınan karar ve Yeditepe Üniversitesi Senatosu’nun ………………….... tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir.